Drenering

#

Drenering kan være et godt tiltak dersom murgården har fukt på innsiden av grunnmuren, men feil utført kan det føre til store skader på murgården

Fundamentering av eldre murgårder

Før man ser på hva slags drenering en bygning evt. har, må man se på fundamenteringen – hva står bygningen på? I områder med berggrunn har bygningene en stabil fundamentering, mens store deler av Oslo sentrum består av leirgrunn, som gir andre utfordringer i forbindelse med fundamentering. Måten dette er løst på for en stor del av murbygårdene fra slutten av 1800-tallet og litt ut på 1900-tallet, er at de ble bygd på treflåter. Disse treflåtefundamentene flyter i leira, og er avhengige av at det ikke kommer luft til for å ikke råtne. Det er derfor svært viktig at drenering eller andre tiltak som virker drenerende ikke skjer under treflåtenes nivå!

Opprinnelig ble ikke nødvendigvis murbygårdene bygd med planlagt drenering, men de kunne ha naturlig drenering, eller med løsmasser som virket drenerende rundt grunnmur. Fra begynnelsen av 1900-tallet vet vi at det i en del byggeprosjekter ble lagt drenering i form av teglrør.

Om bygningen opprinnelig har naturlig eller planlagt drenering, kan dreneringen ha gått tett gjennom årenes løp.

1_Ingebjørg Øveraasen.jpg

Her skimtes en grunnmursplate mellom terreng og grunnmur, men uten topplist. En slik defekt drenering kan virke mot sin hensikt og i stedet lede fuktighet inn på veggen. Foto: Ingebjørg Øveraasen

  1. Forundersøkelser. Eliminer andre kilder til fuktighet før det settes i gang med drenering. Finn også ut hvordan murgården er fundamentert slik at ikke dreneringen fører til skader.  
  2. Ikke grav for dypt. Det skal kun graves ned til underkant av grunnmur for å ikke skade evt. flåtefundamenter. 
  3. Tettesjikt på vegg. Bruk trykkfast isolasjon og grunnmursplate som må festes med innslisset topplist/avslutningslist rett over overkant terreng.  
  4. Led vannet bort. Sørg for fall bort fra bygningen ved igjenfylling av drensgrøfter. 
  5. Still høye krav til utførende firma. Sjekk referanser fra tilsvarende oppdrag på murgårder. 

Ingebjørg Øveraasen er utdannet master i arkitektur fra NTNU i Trondheim. Hun har arbeidserfaring fra blant annet Riksantikvaren, Maihaugen og WSP Engineering. I dag driver Ingebjørg rådgivningsfirmaet Bygningsvernhuset AS

Når bør man vurdere drenering?

Fukt i kjeller er problematikken som oftest utløser et behov for drenering. Det er viktig å være oppmerksom på at drenering ikke alltid er verken nødvendig, fordi man kan løse fuktproblematikken på andre måter, eller riktig løsning fordi fuktigheten kan komme fra andre steder.

Drenering kan være et egnet tiltak dersom fuktighet sees på innside av grunnmur, og man har eliminert andre kilder som kan lede vann inn mot yttervegg og grunnmur (f.eks. vann fra nedløpsrør, eller overflatevann som kan ledes bedre bort fra bygningen).

Ved fuktighet på gulv eller innvendige delevegger, eller generelt fuktig luft, vil ikke nødvendigvis drenering ha særlig effekt

2_Ingebjørg Øveraasen.jpg

Det kan være flere årsaker til at det er for fuktig i kjelleren. Eliminere andre årsaker før dere beslutter å drenere. Her er en typisk årsak til fukt og skader som er enkel å utbedre: defekte nedløpsrør. Foto: Ingebjørg Øveraasen

Hvordan kan drenering utføres?

Drenering må utføres av firmaer med relevant erfaring, og med nødvendig kompetanse til. å få utført kabelpåvisning. Det må ikke graves dypere enn til underkant av grunnmur, dette er av hensyn til treflåtefundamenter! Det legges deretter drensrør som dekkes over med drenerende masser, før stedlige masser fylles tilbake. Til sist legges dekket med fall bort fra bygningen. Drensrørene må også legges med fall, og samles i fordrøyningskum på tomten, med mindre det tidligere har vært drenering påkoblet offentlig overvannsnett. Mot grunnmuren under terreng kan man i forbindelse med drenering legge trykkfast isolasjon og grunnmursplate som tettesjikt utenpå. Grunnmursplaten må festes med innslisset topplist elleravslutningslist rett over overkant terreng, for å hindre at fuktighet kommer inn mellom plater og grunnmur.

Om du er usikker på om tiltaket utløser krav om byggesøknad, eller om du på andre måter bør henvende deg til kommunen før du setter i gang

3_Ingebjørg Øveraasen.JPG

Dersom det blir liggende vann i dammer som ikke finner ikke vei til dreneringskum, bør man undersøke om dreneringen er fungerende. Foto: Ingebjørg Øveraasen

Kilder: 

  • Byantikvaren.no 
  • Oslo.kommune.no